Мы все сделаем за вас!

 
   » Главная  » Педагогика  » Педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дитячого навчального закладу (Украина)

Педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дитячого навчального закладу (Украина)


ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РОЗВИВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 6

1.1. Поняття розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі. 6

1.2. Трудове виховання дітей, як складова організації життєдіяльності дітей в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу 16

1.3. Види та форми організації дитячої праці 27

1.4. Колективна праця, її особливості, зміст та види за сучасними програмами виховання 36

1.5. Педагогічне керівництво колективною працею дітей дошкільного віку 41

Висновки до 1-го розділу 51

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ З ДІТЬМИ В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53

2.1. Вивчення педагогічних умов, створених в дошкільному навчальному закладі, з метою організації колективної праці 53

2.2. Методичні рекомендації по організації колективної праці старших дошкільників в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу 64

Висновки до 2-го розділу 72

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 76

ДОДАТКИ 79

Актуальність дослідження. Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до побудови навчально-виховного процесу. Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", державними національними програмами "Освіта" (Україна ХХІ століття) та "Діти України" визначено, що особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину протягом тривалого періоду становлення особистості, починаючи з раннього дитинства. Це сприятимете формуванню у дитини стійких суспільнозначущих способів поведінки, здатності до самостійного критичного мислення, соціальної і моральної зрілості. При цьому одним із напрямків виховного процесу вважається трудове виховання дошкільників.

Виховання за допомогою праці дозволяє не тільки отримати первинні трудові навички, а й духовно збагачує особистість, формує в неї необхідні якості для поводження в соціумі, сприяє закріпленню ефективних форм спілкування. Праця старших дошкільників є одним із ефективних знарядь їх всебічного розвитку. Трудове виховання дітей має вплив на розвиток розумових здібностей дитини, на формування високоморальних якостей, естетичних почуттів, сприяє фізичному розвитку.

Проблемам дошкільного виховання присвячені праці видатних педагогів минулого: П.П. Блонського, Я.А. Коменського, Й.Г. Песталоцці, О.П. Усової, К.Д. Ушинського та ін. У сучасний період обґрунтуванням вихідних концепцій розвитку дітей дошкільного віку займалися науковці А.М. Гончаренко, Л.В. Артемова, Л.І. Божович, С.М. Карпова, Т.Р. Каштанова, О.Л. Кононко, В.К. Котирло, М.І. Лісіна, З.П. Плохій, Т.І. Поніманська, Л.П. Почеревіна, А.Г. Рузська, Є.В. Суботська, В.М. Шевченко, Л.Ю. Якименко та ін.

Ідеї трудового виховання розглядалися відомими теоретиками ХІХ і ХХ ст. Б.Г. Блаше, Г.Л. Кершенштейнером, В.О. Сухомлинським, А.С. Макаренком. У сучасній українській науці різні аспекти проблеми трудового виховання дітей та молоді різного віку досліджували О.В. Биковська, М.В. Бондарик, В.В. Бурдун, Л.А. Гуцан, О.В. Максимчук, А.О. Малихін, В.С. Марущак, Н.М. Носовець, С.П. Павх та ін.

Аналіз педагогічної літератури з питань виховання свідчить про те, що в роботах науковців недостатньо приділено уваги розгляду проблем трудового виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі, а особливо - аспектам організації колективної праці в умовах розвивального середовища дошкільних навчальних закладів. Це обумовило тему даного дослідження - "Педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу".

Мета дослідження - визначення сприятливих педагогічних умов організації колективної праці дітей старшого дошкільного віку в розвивальному середовищі.

Об'єкт дослідження - трудове виховання як складова організації життєдіяльності дітей в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу.

Предмет дослідження - педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дошкільних навчальних закладів.

На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:

1. Проаналізувати значення розвивального середовища в системі педагогічно-психологічного впливу в дошкільних закладах освіти.

2. Систематизувати теоретичні аспекти трудового виховання і колективної праці старших дошкільників в сучасних ДНЗ України.

3. Вивчити педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності колективної праці дітей старшого дошкільного віку в умовах розвивального середовища ДНЗ.

4. Розробити методичні рекомендації з організації колективної праці дітей старшого дошкільного віку.

Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувався комплекс науково-педагогічних методів: аналіз педагогічних, психологічних, праць з теми дослідження, теоретичне вивчення й узагальнення досвіду трудового виховання закладів дошкільного типу; емпіричні - безпосередні спостереження за вихованцями в процесі різних видів трудової діяльності, бесіди.

Структурно робота складає з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури.

1. Закон України "Про дошкільну освіту": За станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. - К. : Парламентське видавництво, 2005. - 31с.

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. - К. : Ред. журналу "Дошкільне виховання", 1999. - 62с.

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / АПН України / О.Л. Кононко (ред.та упоряд.). - К. : Світич, 2008. - 430c.

4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. - К., Знання, 2003. - 182с.

5. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць / А.М. Богуш (ред.). - Рівне, 1997. - 176с.

6. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: Избранные психол. труды. - М., Академия педагогических и социальных наук, 1996. - 384с.

7. Артамонова О.В. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии личности // Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 5-6.

8. Биковська О. В. Дидактичні ігри у процесі трудового виховання // Наукові записки. - К., 2002. - Вип.47: Педагогічні та історичні науки. - С.13-17.

9. Бондарик М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку // Вісник. - Глухів, 2003. - Вип.2. - С.93-97.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел (гол. ред.). - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 1728с.

11. Воронкина Л.Б. Динамика развития личности в условиях развивающей среды // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 5. - С. 10.-11.

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М. : Педагогика-Пресс, 1996. - 536с.

13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К. : Либідь, 1997. - 374с.

14. Губанова Н. Нові форми планування: Базова програма "Я у Світі" // Дошкільне виховання. - 2009. - № 9. - С.5-8.

15. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах. - К., 1992. - 157 с.

16. История дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. и авт. вступ. материалов З.Н. Борисова, В.З. Смаль. - К. : Вища школа, 1990. - 422с.

17. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника / Інститут проблем виховання АПН України; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К. : Стилос, 2000. - 336с.

18. Котелянець Н. Художня праця й розвиток особистості дитини: Образотворча діяльність // Дошкільне виховання. - 2002. - № 12. - С.18-19.

19. Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С.12-14.

20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: Учеб. пособие. - М. : Смысл ; Издательский центр "Академия", 2004. - 346с.

21. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие. - Николаев, НПДСІ, 2005. - 76 с.

22. Мазур М.И. Образовательная среда школы как средство реализации интеллектуального потенциала учащихся // Дошкольное воспитание. - № 10. - 2006. - С. 11-12.

23. Макагон О.Е. Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища в загальному навчальному закладі: автореферат дисертації: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2007. - 20с.

24. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку / АПН України; Інститут проблем виховання / З.П. Плохій (підгот.). - К., 1999. - 288с.

25. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М.: Просвещение, 1991. - 108 с.

26. Машовець М. Даруємо радість праці // Дошкільне виховання. - 2006. - №5. - С.8-9.

27. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр. психол. труды. - М. : Институт практической психологии, 1995. - 356с.

28. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. - М. : Просвещение, Владос, 1995. - Кн.1: Общие основы психологии. - 576с.

29. Нечаева В.Г., Буре Р.С. Воспитание дошкольника в труде. - М. : Просвещение, 1983. - 208 с.

30. Новоселова С. Развивающая предметно-игровая среда детства // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 4. - С. 79.

31. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Н.К. Дедовских, В.Д. Калишенко и др. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - С. 1-50.

32. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах // Дошкільне виховання. - 2005. - № 7. - С.3-6.

33. Петровский В.А. Построение развивающей среды в ДОУ // Дошкольное образование в России. - М.: 1997. - С. 34-35.

34. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. пособие. - М. : Просвещение, 1996. - 432с.

35. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. - К. : Академвидав, 2006. - 456с.

36. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. - К. : Освіта, 1996. - 304с.

37. Седова Л.Н. Становление творческой личности в условиях развивающей среды // Проблемы образования: теория и практика. - 1999. - № 1. - С. 14-15.

38. Сергеева Д.В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников. - М.: 1980. - 96с.

39. Толстикова О. Создаем развивающую среду своими руками // Дошкольное воспитание. - 1997. - № 5. - С. 9.-11.

40. Хрестоматія з української класичної педагогіки К.Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський: навч. посібник / В. Кравець (уклад.). - К. : Грамота, 2008. - 768с.

41. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психол. труды. - М. : Академия педагог. и социальных наук, 1995. - 416с.

Примечаний нет.


ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ( Дипломная работа, 148 стр. )
Педагогический артистизм ( Дипломная работа, 63 стр. )
Педагогический потенциал дифференцированного подхода при изучении младшими школьниками таблицы умножения ( Дипломная работа, 102 стр. )
Педагогическое исследование эффективности применения интенсивных методов при обучении иностранному языку взрослых ( Дипломная работа, 81 стр. )
Педагогическое руководство познавательной деятельностью детей старшего дошкольного возраста на занятиях по развитию речи ( Дипломная работа, 103 стр. )
Педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дитячого навчального закладу (Украина) ( Дипломная работа, 81 стр. )
Повышение роли семьи в сохранении здоровья ребенка в период подготовки к школе ( Дипломная работа, 60 стр. )
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ( Дипломная работа, 63 стр. )
Подготовительные упражнения для овладения школьниками приемов для элементов самообороны ( Дипломная работа, 85 стр. )
Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике на примере темы "Функция" ( Дипломная работа, 68 стр. )
Подготовка учащихся к Единому Государственному экзамену по математике на примере темы "Функция" ( Дипломная работа, 68 стр. )
Подготовка учащихся к выполнению заданий тригонометрического содержания в экзаменационной работе ЕГЭ ( Дипломная работа, 74 стр. )
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ( Дипломная работа, 105 стр. )
Поиск оптимальных путей использования словесных методов обучения в начальной школе ( Дипломная работа, 56 стр. )
ПОНИМАНИЕ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕТЬМИ С ДИЗАРТРИЕЙ ( Дипломная работа, 87 стр. )
Практика изучения алгебраического материала на уроках математики в начальных классах средней школы № 4 г. Рыльска ( Дипломная работа, 81 стр. )
Практическая работа по изучению сформированности представлений о растительном мире в младших классах специальной коррекционной школы VIII-вида ( Дипломная работа, 82 стр. )
Практические вопросы изучения проблемы индивидуализации и внутриклассной дифференциации процесса ознакомления с окружающим миром младших школьников ( Дипломная работа, 78 стр. )
Практические применения творческого самовыражения как способа музыкального воспитания 2007-66 ( Дипломная работа, 66 стр. )
Практические применения творческого самовыражения как способа музыкального воспитания ( Дипломная работа, 66 стр. )
ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "ВВОДНЫЕ СЛОВА" 3 ( Дипломная работа, 66 стр. )
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ БОСОВОЙ Л.Л. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ НА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ( Дипломная работа, 67 стр. )
Практическое изучение знаний прав ребенка ( Дипломная работа, 34 стр. )
Практическое изучение результатов развития речи и мышления художественными средствами ( Дипломная работа, 68 стр. )
Практическое изучение знаний прав ребенка как условия успешной социализации ( Дипломная работа, 36 стр. )

 
 
Яндекс.Метрика